home Nieuws Wijziging artikel 24 CAO Textielverzorging

Wijziging artikel 24 CAO Textielverzorging

Er heeft een tussentijdse wijziging plaatsgevonden van artikel 24 lid 3, lid 4 en lid 5 van de CAO Textielverzorging. De reden dat artikel 24 lid 3 t/m 5 is gewijzigd is dat het artikel gelet op de formulering niet voor algemeen verbindend verklaring in aanmerking kwam. Raltex achtte dit niet wenselijk en heeft de tekst daarom aangepast. Hierbij is gepoogd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven.

De tekst van artikel 24 lid 3 t/m 5 luidt nu als volgt:

Artikel 24 lid 3

Indien de werknemer daar schriftelijk om verzoekt zal de werkgever onder hierna genoemde voorwaarden de door de werknemer te betalen jaarcontributie aan de vakbond één maal per jaar aan hem vergoeden onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon met het bedrag ter grootte van die vergoeding.

Deze verplichting van de werkgever geldt alleen indien:
1. deze constructie fiscaal is toegestaan;
2. de werknemer een bewijs van betaling van de contributie aan de werkgever overlegt;
3. de werknemer voor de uitvoering van de verplichting eventueel verder benodigde informatie vertrekt

Artikel 24 lid 4

De gedifferentieerde WGA-premie wordt, voor zover dit wettelijk is toegestaan, gelijk tussen werkgever en werknemer verdeeld, waarbij een werkgever nooit meer dan 0,5% van de procentuele WGA-premie mag verhalen op het nettoloon van de werknemer.

Artikel 24 lid 5

Fulltime medewerkers die vallen onder artikel 1 lid 4 van de CAO ontvangen, indien zij op 1 september 2016 in dienst zijn/waren, een eenmalige uitkering van €75,- bruto. Parttime medewerkers ontvangen deze uitkering naar rato. Deze uitkering wordt uiterlijk 31 december 2016 gedaan.