home Nieuws Raltex premie 2019

Raltex premie 2019

De werkgever is ten behoeve van de activiteiten van Raltex en het O&O-Fonds een bijdrage verschuldigd. De bijdrage bedraagt in 2019 0,24% van de bijdragegrondslag. De bijdragegrondslag is de som van de bijdrageplichtige lonen in de onderneming van de werkgever. Het bijdrageplichtige loon omvat het bruto-jaarloon, vermeerderd met de vakantietoeslag en de structurele eindejaarsuitkering maar met uitzondering van gratificaties, tantiemes, vergoeding voor overwerk en andere door de werkgever nader aan te geven emolumenten, tot het jaarlijks door het bestuur van Raltex vast te stellen maximum. In 2019 bedraagt dit maximum €52.819,-. De bijdrage wordt geïnd door of namens Raltex.