home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Welke bijdrage is in 2019 verschuldigd?

  De werkgever is ten behoeve van de activiteiten van Raltex en het O&O-Fonds een bijdrage verschuldigd. De bijdrage bedraagt in 2019 0,24% van de bijdragegrondslag. De bijdragegrondslag is de som van de bijdrageplichtige lonen in de onderneming van de werkgever. Het bijdrageplichtige loon omvat het bruto-jaarloon, vermeerderd met de vakantietoeslag en de structurele eindejaarsuitkering maar met uitzondering van gratificaties, tantiemes, vergoeding voor overwerk en andere door de werkgever nader aan te geven emolumenten, tot het jaarlijks door het bestuur van Raltex vast te stellen maximum. In 2019 bedraagt dit maximum € 52.819,-. De bijdrage wordt geïnd door of namens Raltex.

 • Wat zijn de relevante wijzigingen in 2018 t/m 2020?

  Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao met looptijd van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2020:

  LOONPARAGRAAF

  De salarissen en salarisschalen voor de werknemers in de branche worden verhoogd met:

  · 2,5% per 1 juli 2018
  · 2,25% per 1 juli 2019
  · 2,25% per 1 juni 2020

  REISKOSTEN

  De staffel voor de reiskostenvergoeding wordt gewijzigd. Het maximum van 30 km wordt 40 km per 1 juli 2018.

  VAKBONDSCONTRIBUTIE

  De regeling van artikel 24 lid 3 van de cao (uitkering jaarcontributie vakbond in de vorm van onkostenvergoeding) wordt gecontinueerd.

  3e WW-JAAR

  Partijen geven uitvoering aan de protocolafspraak over de reparatie van de publieke WW via de private aanvulling van de WW en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering in samenhang met afspraken over preventie van werkloosheid, via aansluiting bij de SPAWW.

  Er wordt een controle orgaan ingesteld, er komt een mogelijkheid voor bedrijven om deel te nemen aan een pilot modernisering en er zal aandacht blijven voor duurzame inzetbaarheid.

 • Welke bijdrage is in 2018 verschuldigd?

  De werkgever is ten behoeve van de activiteiten van Raltex en het O&O-Fonds een bijdrage verschuldigd. De bijdrage bedraagt in 2018 0,24% van de bijdragegrondslag. De bijdragegrondslag is de som van de bijdrageplichtige lonen in de onderneming van de werkgever. Het bijdrageplichtige loon omvat het bruto-jaarloon, vermeerderd met de vakantietoeslag en de structurele eindejaarsuitkering maar met uitzondering van gratificaties, tantiemes, vergoeding voor overwerk en andere door de werkgever nader aan te geven emolumenten, tot het jaarlijks door het bestuur van Raltex vast te stellen maximum. In 2018 bedraagt dit maximum €51.581,-. De bijdrage wordt geïnd door of namens Raltex.

 • Wanneer is sprake van een ploegendienst?

  Er is sprake van een ploegendienst als volgens een vast rooster in afwisselende diensten wordt gewerkt en waarvan één uur of meer van de dienst is gelegen buiten de normale werktijd. Werknemers die eenmalig een andere dienst/ ploeg draaien worden dus niet middels de ploegendiensttoeslag beloond.

 • Wat zijn de relevante wijzigingen in 2017?

  In 2017 vinden de volgende wijzigingen plaats:

  Loonsverhoging
  De salarissen en salarisschalen voor de werknemers in de branche, met uitzondering van loongroep 1, worden verhoogd met (artikel 24 CAO):

  • 0,75% per 1 januari 2017
  • 0,75% per 1 december 2017

  Reiskosten
  De reiskostenvergoeding (artikel 47 CAO) wordt verhoogd:

  • Per 1 december 2017 met € 0,01 (naar € 0,14 per kilometer)

  Verlofuren
  De tabel bij artikel 41 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

  Per 1 juli 2017 geldt:

  Leeftijd werknemer

  Aantal extra verlofuren

  51 t/m 53 jaar

  16

  54 t/m 55 jaar

  24

  56 t/m 57 jaar

  32

  58 t/m 59 jaar

  40

  60 t/tm 61 jaar

  48

  62 t/tm 66 jaar

  56

  Werknemers die al gebruik maken van de regeling behouden hun rechten.