home Nieuws CAO Textielverzorging 2020-2021

CAO Textielverzorging 2020-2021

CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1. Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 31 december 2021.

2. Inkomensontwikkeling

• De loonschalen worden verhoogd per 1 juni 2021 met 1,5%. Per 1 oktober 2021 zal er tevens een verhoging plaatsvinden van 0,5%.

Uitzondering voor de verhoging die plaatsvindt per 1 oktober 2021 zal tot en met 31 december 2022 mogelijk zijn voor Retailbedrijven en voor de wasserijen (locaties) die minimaal 50% voor de horecamarkt werkzaam zijn met dien verstande dat:
- hun omzet over de periode 1 april 2020 tot 1 april 2021 tenminste 30% is gedaald ten opzichte van de periode 1 april 2019 tot 1 april 2020, en
- de werknemers van het betreffende bedrijf (locatie) niet elders zijn ingezet.

Elk bedrijf (locatie) zorgt voor een volledige schriftelijke aanvraag en dient deze incl. de onderbouwing uiterlijk 1 augustus 2021 bij Raltex in. Indien de werkgever lid is van FTN zal FTN namens haar lid de schriftelijke aanvraag inclusief onderbouwing bij Raltex indienen per mail: info@raltex.nl.
Raltex beoordeeld of aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

Raltex zal voor 1 oktober 2021 op de aanvraag reageren. Eventueel bezwaar kan schriftelijk worden ingediend bij Raltex.

• Het uurloon van deze cao (LG 2 en hoger) zal niet lager zijn dan 0.05 euro boven het wettelijk minimum loon.

3. Duurzame inzetbaarheid
Generatiepact: Partijen besluiten tot invoering van het Generatiepact (GP) met invoering van 1 januari 2022. Partijen maken hierbij de keuze om de ruimte in deze cao voor RVU niet te benutten, maar de RVU optie wel voor de toekomst te onderzoeken bij de afspraken rondom Duurzame inzetbaarheid.

1. Het GP is van toepassing voor werknemers uit loongroep 2, 3 en/of de functie chauffeur met een minimale omvang dienstverband van 50% en een leeftijd van minimaal 5 jaar voor gerechtigde AOW-leeftijd, waarbij een minimum van vijf aaneengesloten dienstjaren bij werkgevers binnen de cao Textielverzorging van toepassing is.

2. De GP-regeling houdt in dat de in aanmerking komende werknemer voor 80% van de werktijd binnen de gangbare werktijdenregeling invult, hiervoor 92,5% salaris ontvangt en 100% pensioen opbouwt. De percentages zijn gebaseerd op de arbeidsovereenkomst van het moment van te maken keuze voor GP.

3. De werknemer die kiest voor GP ziet af van de cao-regeling seniorenverlof zoals deze is verwoord in artikel 41 van de cao.

4. Openvallende arbeidsplaatsen zullen worden ingevuld door (jongere) arbeidskrachten op basis van een arbeidsovereenkomst volgens de cao Textielverzorging.