home Nieuws Tussentijdse wijziging cao Textielverzorging 2023-2024

Tussentijdse wijziging cao Textielverzorging 2023-2024

Tussentijdse wijziging cao Textielverzorging 2023-2024

Voor de cao Textielverzorging 2023-2024 heeft er een tussentijdse wijziging plaatsgevonden op een vijftal onderdelen zoals onderstaand genoemd. De tussentijdse wijziging is aangemeld voor algemeenverbindendverklaring. Zodra de cao definitief algemeen verbindend is verklaard zullen wij u informeren.

De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd:

Loongroepen 20-jarigen zodat dit weer in lijn is met artikel 21 lid 3 (de 78% regel).

Artikel 21 lid 6 onjuiste verwijzing aangepast naar artikel 22 lid 1 sub f in plaats van sub e.

Loonschalen artikel 24 halve periodieken zijn donker gemarkeerd.

Artikel 25 Loonbetaling: Op (een bijlage bij) de specificatie moet ‘’onder andere’’ duidelijk leesbaar zijn vermeld .

Artikel 46 onder F: wijziging ‘’levenspartner’’ naar ‘’echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent.’’

Toelichting:

Deze wijzigingen zijn vanaf 9 mei 2023 van kracht.

Uitzondering hierop is de eerste wijziging over de loongroepen 20-jarigen. De nieuwe lonen voor 20-jarigen kunnen pas worden doorgevoerd na de AVV. Dat is omdat deze voor de groepen 3 t/m 5 iets lager worden. Voor 20-jarigen in dienst op moment van AVV wijzigt niets. Voor nieuw in dienst tredende 20-jarigen is de nieuwe loontabel van toepassing. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat een bestaand hoger loon niet zonder meer verlaagd kan worden.

De gewijzigde cao en loontabellen vanaf 9 mei 2023 treft u hier aan.