home Cao Controle op naleving

Controle op naleving

De CAO Textielverzorging is een minimum cao. Dit houdt in dat wat is vastgelegd in de cao minimaal van toepassing is op alle werkgevers en werknemers in de branche.

Er bestaan signalen dat niet alle werkgevers in de branche de cao op juiste wijze toepassen. Op deze wijze wordt valse concurrentie aangedaan aan werkgevers die zich wel aan de minimale voorwaarden houden. Om dit tegen te gaan wordt gecontroleerd op naleving van de cao.

Het bestuur heeft een controlereglement opgesteld om zaken zorgvuldig te laten verlopen. Dit reglement is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de cao kan Raltex besluiten tot het houden van een controle. De controles worden door accountantskantoor ABAB uitgevoerd.

Een controle vindt in beginsel plaats ten kantore van de werkgever. De werkgever ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van de controle. De controle zal eruit bestaan dat bij een steekproef op de loonstroken van een aantal werknemers de naleving van de CAO wordt nagegaan. Er wordt gecontroleerd op toepassing van de cao-artikelen betreffende loon, overwerk, eindejaarsuitkering en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ook wordt bekeken of pensioenpremie aan het Bedrijfstakpensioenfonds MITT wordt afgedragen.

Indien er bij de controle fouten worden geconstateerd worden deze met de werkgever besproken. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld deze te corrigeren en daartoe bewijsstukken op te sturen. Het bestuur Raltex beoordeelt de ernst en verwijtbaarheid van geconstateerde fouten. Besloten kan worden een hercontrole te laten uitvoeren. Indien wordt geconcludeerd dat de cao-fouten niet zijn gecorrigeerd, heeft het bestuur de bevoegdheid een schadevergoedingsactie in te stellen. Ook kan zij besluiten tot publicatie van het aanhangig maken van deze procedure.