home Stichting Doelstellingen

Doelstellingen

Raltex heeft tot doel goede sociale verhoudingen in de branche te bevorderen en tracht dit doel onder andere te bereiken door:

  • Het geven van voorlichting en informatie over de CAO Textielverzorging;
  • Toezicht houden op juiste toepassing en naleving van de cao;
  • Co√∂rdineren van de uit de cao-afspraken voortvloeiende activiteiten en het doen van publicaties;
  • Innen van de Raltex-bijdrage die werkgevers op grond van de cao verschuldigd zijn.

Het geven van voorlichting en informatie over de CAO Textielverzorging
Raltex verstrekt informatie over de uitleg van de cao aan de werkgevers en werknemers in de textielverzorgingsbranche.

Toezicht houden op juiste toepassing en naleving van de cao
Raltex ziet toe op het bevorderen van de naleving van de arbeidsvoorwaarden in de branche en kan geschillen beslechten inzake de toepassing van de cao. Het bestuur van Raltex heeft de bevoegdheid, bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de cao, een controle uit te voeren. Het opleggen van sancties is daarbij mogelijk.

Coördineren van de uit de cao-afspraken voortvloeiende afspraken en het doen van publicaties
De uitvoering van bij cao gemaakte afspraken is door cao-partijen opgedragen aan stichtingen en commissies die, afhankelijk van de doelstellingen, voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd (meestal de looptijd van de cao) zijn ingesteld. Deze stichtingen en commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van Raltex en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.

Innen van Raltex-bijdrage
De werkgever is op grond van artikel 52 van de cao een bijdrage verschuldigd aan Raltex, ter financiering van de activiteiten van Raltex en de daaronder ressorterende stichtingen en commissies. De administratie wordt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Raltex gevoerd door Wissenraet van Spaendonck.