home Cao Functieindeling A Voorbereiden en wassen

A Voorbereiden en wassen


A1 Schoonsorteerder

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Wasserij
Schoonsorteerder (natgoed)
A1
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking; of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel

 • Sorteren van schoon goed naar nabewerking.


Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

 • Uitslaan van nat wasgoed en sorteren op nabewerking voor tumbler, mangel, persafdeling of hotbox, volgens richtlijnen ten aanzien van nabewerkingen per soort in weefsel.
 • Sorteren van mangelgoed op lakens en doeken in verband met gescheiden behandeling. Zorgen voor het gescheiden houden van aparte partijen was.

Sociale Interactie

 • Onderhouden van contacten met o.a. collega's (werkafstemming).

Specifieke Handelingsvereisten

 • Accuraat werken bij het sorteren van wasgoed. Attent zijn op het gescheiden houden van aparte partijen wasgoed.

Bezwarende omstandigheden

 • Enige krachtsinspanning vereist bij het uit elkaar trekken van vochtig wasgoed.
 • Bukken, buigen bij sorteerwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
 • Werken met vochtig wasgoed onder tempodruk. Hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur.


A2 Vuilsorteerder

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Ontvangst vuil goed
Vuilsorteerder (groot werk)
A2
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdeling ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel

 • Sorteren van vuil wasgoed (groot werk).

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

 • Aanvoeren en lossen op sorteertafel, band of dergelijke van vuil wasgoed vanuit zakken/ rolcontainers.
 • Sorteren van vuil wasgoed op 3-4 sorteringen, afhankelijk van wasbehandeling.
 • Vullen van transportzakken/ -bakken met gesorteerd vuil goed tot voorgeschreven
 • gewicht (met behulp van weegschaal).
 • Verzenden van transportzakken via automatisch transportsysteem door middel van aankoppelen transportzakken en intoetsen van juiste transportbaan, afhankelijk van de inhoud.
 • Zorgen voor voldoende voorraden gesorteerd goed in het transportsysteem.
 • Waarschuwen van chef resp. wasmeester bij onvoldoende aanvoer van bepaalde soorten wasgoed.
 • Verzamelen en persen van afval (met name plastic zakken) met behulp van balenpers. Afvoeren van geperst afval naar vuilcontainer.

Sociale Interactie

 • Overleggen over werk en werkuitvoering met collega's.

Specifieke Handelingsvereisten

 • Accuraat werken bij het sorteren en intern verzenden van wasgoed.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning vereist bij het tillen en legen van zakken (tot ca. 15 kg.) en containers en bij het uit elkaar trekken van wasgoed.
 • Bukken, buigen bij de uitvoering van sorteerwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
 • Werken met (soms sterk) vervuilt soms vochtig wasgoed zonder tempodruk.


A3 vuilsorteerder

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Ontvangst vuil goed
Vuilsorteerder (klein werk/ persoonsgebonden goed)
A3
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel

 • Sorteren en merken van vuil wasgoed (klein werk/ persoonsgebonden goed).

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

 • Aanvoeren en lossen op sorteertafel van vuil goed vanuit zakken/ manden/ rolcontainers. controleren van ontvangen goed aan de hand van wasboekjes/ -lijsten, wegen van wasgoed per klant en aantekenen van aantallen/ gewicht, incl. afwijkingen, in wasboekjes/ -lijsten.
 • Controleren van wasgoed op merktekens per klant. Aanmaken van (nieuwe) merktekens per klant (vast nummersysteem) door het instellen van merkapparatuur voor eenmalig merken en deze aanbrengen (sealen) in wasgoed op voorgeschreven plaatsen.
 • Sorteren (volg tijdelijk) van vuil wasgoed op 6 tot 7 sorteringen, afhankelijk van was- en nabehandeling. Vullen van zakken/ manden met gesorteerd goed tot voorgeschreven gewicht c.q. bundelen van gesorteerd wasgoed in netten of andere verpakkingen. klaarzetten/ transporteren van gesorteerd goed voor/ naar de wasafdeling.
 • Controleren van de goede werking van de merkapparatuur. Tijdig bijvullen van vloeistofreservoir voor aceton en opzetten van rollen voorgeschreven merklint.
 • Schoonmaken van apparatuur met behulp van perslucht. Signaleren van storingen, vervanging van inktlint e.d. aan de chef resp. bedrijfsleiding.

Sociale interactie

 • Onderhouden van contacten met o.a.:
  - collega's (werkafstemming);
  - administratie (wasboekjes/ -lijsten, merktekens per klant).

Specifieke handelingsvereisten

 • Accuraat werken bij het controleren en sorteren van wasgoed. Attent zijn op het gescheiden houden van partijen wasgoed van verschillende klanten.

Bezwarende omstandigheden

 • Enige krachtsinspanning vereist bij het tillen en legen van zakken/ containers en bij het uit elkaar trekken van wasgoed.
 • Bukken, buigen bij de uitvoering van sorteerwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.Werken met (soms sterk) vervuilt, soms vochtig wasgoed onder tempodruk.


A4 natwasser

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Wasserij
Natwasser (bont/ wit)
A4
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel

 • Wassen van bont en wit wasgoed.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

 • Wassen van geselecteerd vuil goed met behulp van meerdere volautomatische zelfcentrifugerende wasmachines. laden van wasmachines met 'eventueel zelf' afgewogen wasgoed tot voorgeschreven gewicht.
 • Vaststellen van uit te voeren wasprogramma, afhankelijk van sortering en opzetten van programmakaart c.q. intoetsen van programmakeuze.
 • Doseren van wasmiddelen en andere chemicaliën met behulp van maatbeker volgens voorschrift. Toezien op het goed verloop van het wasproces.
 • Doen van keuzes, uitvoeren van handelingen, etc. op basis van de wastechnische vakopleiding. Ingrijpen bij kleine problemen of waarschuwen van chef of monteur.
 • Laden en lossen van centrifuges bij het werken met niet zelfcentrifugerende wasmachines. Instellen van centrifugetijden aan de hand van voorschriften.
 • Lossen van wasmachines na afloop van wasproces en klaarzetten van schoonwasgoed, gescheiden per klant/ partij, voor verdere behandeling.
 • Zorgen voor voldoende voorraad wasmiddelen en chemicaliën op de afdeling. Bijvullen van de voorraad vanuit het magazijn. Aanmaken (zonodig) van stamoplossingen chemicaliën.

Sociale interactie

 • Geven van informatie aan de technische dienst in geval van storingen.
 • Onderhouden van contacten met o.a.:
  - collega's (werkafstemming);
  - technische dienst (storingen).

Specifieke Handelingsvereisten

 • Attent zijn op de juiste keuze van programma's, juiste dosering van wasmiddelen/ chemicaliën en goed verloop van het wasproces.
 • Attent zijn op het gescheiden houden van partijen wasgoed.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning vereist bij het laden en lossen van wasmachines met (nat) wasgoed.
 • Bukken, buigen bij het laden en lossen van machines.
 • Werken met (soms sterk) vervuilt, soms vochtig wasgoed.
 • Hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur.
 • Hinder van chemicaliën(damp) bij doseren, aanmaken van stamoplossingen, e.d.


A5 wasser

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Wasserij
Wasser (wasstraat)
A5
juni 2000
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef

Geeft leiding aan:

-

Doel

 • Reinigen van wasgoed via natwasbewerking.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken

 • Reinigen van wasgoed via natwasbewerking met een volledig geautomatiseerde wasstraat met daaraan gekoppeld een ontwateringspers en tumbler/droger en enkele op zichzelf staande wasmachines en drogers.
  Dit omvat:
  - sorteren van wasgoed (soort stof, mate van vervuiling e.d.), vaststellen van bewerkingsvolgorde en te hanteren machines;
  - laden van machines, rekening houdend met bewerkingsvolgorde in de wasstraat (veelal zelfde stoffen met zelfde wasprogramma);
  - instellen/bijstellen van wasstraat en machines door het kiezen van te hanteren behandelprogramma (beperkte keuze io basis van duidelijk omschreven criteria, zoals soort stof en mate van vervuiling);
  - opnieuw reinigen van wasgoed dat na reguliere wasbeurt onvoldoende is gereinigd of wasgoed met afwijkende vervuiling m.b.v. op zichzelf staande wasmachine; daarbij op basis van soort stof en vervuiling bepalen van te hanteren wasprogramma; zonodig handmatig instellen van wasmachine afwijkend van standaardprogramma's en/of handmatig doseren van wasmiddel;
  - bewaken van de goede werking van machines en verhelpen van op display aangegeven productieverstoringen; inschakelen van monteur bij technische storingen;
  - na beëindiging van het was- en/of droogprogramma uitladen van wasgoed en sorteren voor verdere nabehandeling.
 • Zorgen voor een goede werking van de machines en ongestoorde voortgang van de productie. Daartoe o.m.:
  - periodiek reinigen van machines, schoonmaken/vervangen van filters e.d. volgens voorschriften;
  - periodiek controleren en aanvullen van de niveaus van voorraadtanks met reinigingsmiddelen e.d.
 • Controleren van wasgoed en tijdig signaleren van onvolkomenheden (onvoldoende reiniging, beschadigingen e.d.).
 • Inschakelen van leidinggevenden bij problemen van verdergaande aard.

Sociale interactie

 • Afstemmen van werk en werkuitvoering met collega's en toelichten van storingen aan monteurs.

Specifieke handelingsvereisten

 • Attent zijn bij het sorteren van te reinigen wasgoed, het kiezen van de juiste programma's en op een goed verloop van het wasproces.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning vereist bij het sorteren van wasgoed, het laden en lossen van de machines (lossen alleen voor de op zelf zelf staande machines), met name bij nat wasgoed, en het verplaatsen van wasgoed.
 • Bukken en buigen bij het laden en lossen van machines (ca. 2 uur per dag).
 • Hinder van onaangename geur van ongereinigd wasgoed. Hinder van relatief hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperatuur, hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur.


A6 meewerkend voorman proces

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Wasserij/ ontvangst vuil goed
Meewerkend voorman proces
A6
mei 1989
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking.

Geeft leiding aan:

ca. 5 uitvoerende medewerkers.

Doel

 • Zorgen voor een optimale productievoortgang door aansturen en beheersen van het wasproces en het leiding geven aan en mede uitvoeren van de sorteringswerkzaamheden.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken

 • Leiding geven aan werkzaamheden die door ondergeschikten worden verricht m.b.t. sorteren van vuil goed, eventueel bedienen van wasmachines en sorteren van schoon goed. Een en ander houdt o.a. in:
  - verdelen van werkzaamheden, regelen van de gang van zaken;
  - toezien op de kwaliteit van uitvoering en de voortgang;
  - opheffen van onvolkomenheden, oplossen van moeilijkheden;
  - bevorderen van een goede werksfeer en beoordelen van de medewerkers in hun werk.
 • Zorgdragen voor het tijdig en juist wassen van (geselecteerd) vuil goed met behulp van meerdere volautomatische zelfcentrifugerende wasmachines en/ of wasstraat met persinstallatie.
 • Laden van wasmachines c.q. laden van transportzakken/ bakken tot voorgeschreven gewicht per charge, zoveel mogelijk naar klant gesorteerd.
 • Verzenden van transportzakken via automatisch transportsysteem.
 • Vaststellen van uit te voeren wasprogramma (afhankelijk van sortering, enkele mogelijkheden) en opzetten van programmakaart c.q. intoetsen van programmakeuze.
 • Doseren van wasmiddelen en andere chemicaliën volgens voorschrift.
 • Toezien op voorgang, goed verloop en kwalitatief resultaat van het wasproces en op het goed functioneren van de wasmachines/ installatie.
 • Zonodig, op basis van wastechnische kennis, bijregelen van het wasproces.
 • Schoonhouden van zeven, filters, e.d. Ingrijpen bij kleine storingen of waarschuwen van de monteur of bedrijfsleider.
 • Aansturen van de productiestroom naar de afwerkings(sub)afdelingen.
 • Zorgen voor goede verdeling van de aanvoer van wasgoed naar de subafdelingen mangels, tumblerdrogers, persinstallaties en hotbox door controle hierop en afstemming met meewerkend voorlieden afwerking, rekening houdend met de (prioriteit in) te verwerken wasgoed. In dit kader voeren van overleg met de bedrijfsleider en chef TD/ monteur inzake korte termijnplanning resp. noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.
 • Opstarten en instellen (standaard instellingen) van de wasmachines/ wasinstallatie (ketel, compressors, temperatuur).
 • Afsluiten van wasmachine/ installatie en eventueel van het gebouw na afloop van de werkzaamheden.
 • Verrichten van administratieve/ registratiewerkzaamheden zoals het invullen van wasproceslijsten (verbruik wasmiddelen, productie, etc.).
 • Doen van voorstellen en eventueel experimenteren (na overleg met bedrijfsleider) m.b.t.
  - efficiëntere werkwijze en gang van zaken in zijn afdeling.
 • Behartigen van personeelsaangelegenheden van zijn afdeling voor wat betreft:
  - stimuleren van ondergeschikten ten aanzien van teamvorming en betrokkenheid bij het bedrijfsgebeuren, bevorderen van een goede werksfeer;
  - introduceren en mede beoordelen van medewerkers;
  - toestemming verlenen voor het opnemen van verlofdagen.

Sociale interactie

 • Zorgen voor een juiste taakvervulling en een goede gang van zaken binnen zijn afdeling.
 • Geven van aanwijzingen en instructies aan medewerkers.
 • Voeren van wekelijks (en zonodig tussentijds) voor liedenoverleg.
 • Informeren van monteur in geval van storingen aan apparatuur. overleggen met bedrijfsleider over korte termijnplanning en eventueel personele bezetting.
 • Overleggen met bedrijfsleider en monteur/ chef technische dienst in geval van noodzakelijke productiestops t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.

Onderhouden van contacten met o.a.:

 • ondergeschikten (werkzaamheden);
 • collega's (afstemming);
 • monteur/ chef TD (storingen, productiestops).

Specifieke handelingsvereisten

 • Bedienen van wasmachines/ installaties.
 • Attent zijn op de juiste keuze van programma's, juiste dosering van wasmiddelen/ chemicaliën, goed verloop van het wasproces, gescheiden houden van partijen wasgoed en regelmatige aanvoer van wasgoed naar de subafdelingen afwerking.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning vereist bij het laden (en lossen) van wasmachines c.q. transportzakken met (nat) wasgoed (zakken tot 40 kg.).
 • Bukken, buigen bij het laden van transportzakken en laden/ lossen van wasmachines. Werken met (soms sterk) vervuilt, soms vochtig wasgoed.
 • Hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur en van sterk wisselende temperaturen bij de ontvangst van vuil wasgoed.