E Overig

E1 kantinebeheerder

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Algemeen
Kantinebeheerder
E1
juni 2000

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verstrekken van dranken en snacks en schoonhouden van kantineruimte (lunchruimte voor medewerkers, waar eenvoudige verstrekkingen verkrijgbaar zijn).

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Gereed maken van kantineverstrekkingen voor uitgifte.
Zetten van koffie en thee, opwarmen van soep en snacks.
Uitgeven van dranken en etenswaren aan medewerkers en afrekenen volgens vastgestelde prijzen.
Beheren van kantinevoorraden.
Bijbestellen van producten bij vaste leveranciers (ervaringsgegevens). Zorgen voor een juiste opslag van gekoelde producten.
Bijvullen en schoonhouden van koffie/thee- en snackautomaten.
Dagelijks opruimen van de kantine.
Afruimen van tafels, schoonmaken van meubilair, vloeren en bereidingsruimte.
Afwassen van serviesgoed met behulp van vaatwasser.
Opmaken van de kas en afdragen van gelden.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering.
Te woord staan van kantinebezoekers.
Plaatsen van bestellingen bij leveranciers.

Specifieke handelingsvereisten
Hanteren van keukenapparatuur.
Hanteren van schoonmaakhandgereedschappen.
Attent zijn op hygiënisch werken in de kantine en accuraat omgaan met geld.
Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning als gevolg van het tillen en hanteren van hulpmiddelen (emmers) en het uitvoeren van sommige schoonmaakbewegingen.
Lopend en staand en soms gebukt/gebogen of reikend werken onder eenzijdige spierbelasting bij sommige schoonmaakwerkzaamheden.
Hinder van dampen bij het opwarmen van snakcs.
Werken met soms natte/vochtige materialen.
Kans op letsel door aanraking van warme keukenapparatuur, of als gevolg van stoten van ledematen.

E2 winkelbediende

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Chemische wasserij
Winkelbediende
E2
september 2000
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

eigenaar of bedrijfsleider

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verzorgen van efficiënte en gerichte dienstverlening aan klanten in de winkel.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Verzorgen van de dienstverlening aan klanten in de winkel. Dit omvat:
. innemen van te reinigen kleding;
. informeren van klanten over de reiniging van vlekken en daartoe beoordelen van de gegevens in het wasetiket, de soort stof, aard van de vlek e.d.; inschakelen van directe chef bij bijzondere vervuilingen;
. uitvoeren van de noodzakelijke administratieve taken (registreren gegevens, uitgeven afgiftebewijs, vastmaken registratie-etiket aan kleding e.d.);
. uitreiken van gereinigde kleding, afrekenen met klanten en eventueel opmaken van de kas;
. eventueel verkopen van reinigingsartikelen en informeren van klanten inzake toepassing van deze artikelen;
. verstrekken van informatie over de uitgevoerde behandeling aan gereinigde kleding in geval van klachten en inschakelen van directe chef voor de afhandeling van klachten.

Op orde houden van de winkelruimte.

Verrichten van productiewerkzaamheden aan gereinigde kleding voor een juiste nabewerking. Dit omvat onder meer:
. persen van gereinigde kleding;
. poppen en/of toppen van gereinigde kleding;
. uitgiftegereed maken van gereinigde kleding.

Sociale interactie
Correct en klantgericht te woord staan van klanten, beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie naar aanleiding van klachten.
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega’s.

Specifieke handelingsvereisten
Uitvoeren van handelingen voor de nabewerking van gereinigde kleding met hulpapparatuur conform de geldende kwaliteit en snelheid.
Attent zijn op wensen en klachten van klanten, accuraat zijn bij het verrichten van administratieve werkzaamheden en het afrekenen en accuraat werken bij het nabewerken van gereinigd wasgoed.

Bezwarende omstandigheden
Soms enige krachtsinspanning bij het tillen en verplaatsen van goederen.
Staand en plaatsgebonden werken en uitvoeren van herhalende bewegingen bij de nabewerking van kleding (afwisselend).
Enige hinder van relatief hoge temperatuur en enige hinder van het geluid van in werking zijn apparatuur.


E3 medewerker bedrijfsadministratie

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Algemene zaken
Medewerker bedrijfsadministratie
E3
mei 1989
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

hoofd Algemene zaken met in totaal ca. 10 medewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verwerken van bedrijfsgegevens en type van stukken in de Nederlandse taal.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Invoeren van gegevens m.b.t. waskwaliteiten, hoeveelheden, formaten, e.d. aan de hand van de orderbriefjes uit de productie.
Oproepen van de juiste formaten, indeling, e.d. op het beeldscherm conform de geldende instructies. Uitdraaien van controlelijsten en verbeteren van de geconstateerde fouten/ onregelmatigheden.
Maandelijks controleren van overzichtslijsten en geaggregeerde gegevens aan de hand van de originele bescheiden en signaleren van afwijkingen.
Vastleggen van de urenverantwoording van productiepersoneel en aanmaken aan de hand van diverse overzichten t.b.v. bedrijfs- en afdelingsleiding.

Sociale interactie
Inwinnen van informatie (incidenteel) bij opstellers van invoerdocumenten in verband met ontbrekende of onduidelijk vermelde gegevens.
Bespreken van werkzaamheden met chef, resp. collega’s.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkzaamheden);
. andere interne afdelingen (informatie).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van PC of terminal.
Accuraat werken teneinde bescheiden foutloos over te nemen c.q. in de juiste vorm uit te typen.

Bezwarende omstandigheden
Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren gedurende de helft van de dag.


E4 telefoniste/receptioniste

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Algemene zaken
Telefoniste/ receptioniste
E4
mei 1989
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

hoofd Algemene zaken met in totaal ca. 10 medewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Op correcte en vlotte wijze te woord staan van bezoekers en tot stand brengen van telefonische verbindingen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Doorverbinden met en melden van de gesprekken aan de juiste personen en/ of afdelingen.
Uitzoeken voor welke personen gesprekken bestemd zijn ingeval van onduidelijke aanvragen. muteren van het overzicht van de meest voorkomende telefoonnummers van zowel de bedrijfsfunctionarissen (intern en privé) als van relaties.
Noteren van mutaties m.b.t. het aan te leveren wasgoed inzake hoeveelheid, samenstelling of levertijd en het doorgeven van de wijzigingen aan de betreffende afdelingen.
Ontvangen van relaties, agenten, leveranciers en andere bezoekers en hen laten plaatsnemen in de ontvangsthal.
Waarschuwen van door bezoekers gevraagde bedrijfsfunctionarissen c.q. bezoekers de weg wijzen naar de plaats in het kantoor waar de bedrijfsfunctionaris de bezoekers wenst te ontvangen.
Op verzoek verzorgen van koffie, thee en/ of frisdranken en rokerij voor bezoekers.
Waarschuwen van kantine of de chef t.b.v. het aanvullen van frisdranken, rookartikelen evenals serviesgoed of andere hulpmaterialen.
Verrichten van typewerkzaamheden in opdracht van de chef voor diverse afdelingen aan de hand van concepten.

Verrichten van bijkomende werkzaamheden, zoals:
. verzorgen van lectuur op de leestafel in de ontvangsthal en in de spreekkamers;
. aanbrengen van aangereikte mededelingen op de publicatieborden;
- versturen van faxberichten.

Sociale interactie
Te woord staan van bezoekers en overbrengen van door bedrijfsfunctionarissen verstrekte informatie. Verzorgen van standaardmatige correspondentie aan de hand van aanwijzingen, navraag doen bij onduidelijkheden.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. bedrijfsmedewerkers (informatie-uitwisseling m.b.t. bezoeken);
. gasten, relaties, agenten, leveranciers (ontvangen als bezoeker);
. kantinepersoneel (aanvullen voorraden, e.d.).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van PC danwel terminal, typemachine, faxapparatuur, telefoon- en personenzoekinstallatie.
Accuraat en correct afhandelen van telefonische aanvragen en doorverbinden, bescheiden foutloos en in de juiste vorm typen.
Duidelijk en gearticuleerd spreken.

Bezwarende omstandigheden
Bij typewerkzaamheden eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren gedurende een deel van de dag.


E5 medewerker debiteuren

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Administratie
Medewerker debiteuren
E5
mei 1989
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

filiaalhouder, waaronder ressorteren de afdelingen staf, inpak, transport/ montage met in totaal ca. 25 medewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Controleren van facturen en coderen van kas-, bank- en girobescheiden.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Voert administratieve werkzaamheden uit, zoals het:
. muteren van de standaard contractvoorwaarden m.b.t. hoeveelheden, maten, inhoudingen, e.d. in de debiteurengegevens;
. aan de hand van ontvangen concepten controleren getypte creditnota’s debiteuren;
. opstellen van conceptafrekeningen bij beëindiging klantrelatie of bijzondere opdrachten;
. controleren, maandelijks, van de afnames door de klanten aan de hand van de contractafspraken, signaleren van afwijkingen in volumes, hoeveelheden, etc. aan de chef of bedrijfsleiding;
. beheren van de kas van contant afgerekende orders en opbergen van de door de chauffeurs overhandigde bescheiden;
. archiveren van alle debiteurenbescheiden.
Vergelijken van door computer vervaardigde inleesverslagen en zo nodig door middel van invoerdocumenten, aanbrengen van correcties.
Aanbrengen van correcties onder meer naar aanleiding van geconstateerde dagboekverschillen.
Coderen (volgens coderingsboek, personeelslijst en eventuele bijkomende instructies/ voorschriften) van ontvangen op het filiaal betrekking hebbende kas-, bank- en girobescheiden op kostenplaats, kostensoort en mannummer.
Overnemen van coderingen op invoerdocumenten om zodoende verwerking in het grootboek te bewerkstelligen. Zorgen voor het tijdig gereed zijn van invoerdocumenten.

Sociale interactie
Inwinnen van informatie bij interne afdelingen ten aanzien van ontvangen bescheiden of wel geconstateerde onduidelijkheden/ onregelmatigheden in deze.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (samenwerking, op het werk betrekking hebbende);
. personeelszaken (mutaties in personeelslijst);
. diverse interne afdelingen (inwinnen van informatie in verband met coderingen).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van PC of terminal, typemachine en rekenapparatuur.
Accuraat uitvoeren van o.a. coderingswerkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden
Niet van toepassing.


E6 aankomend monteur

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Technische dienst
Aankomend monteur
E6
mei 1989
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

chef TD, waaronder ressorteren de monteurs en aankomend monteurs of de bedrijfsleider en (vaktechnisch) de allround monteur.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Assisteren bij het in goede staat brengen en houden van productiemiddelen en
(voorzieningen in) gebouwen op mechanisch gebied.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Assisteren van de monteurs bij het uitvoeren van reparatie werkzaamheden op mechanisch gebied aan productiemiddelen en aan de (voorzieningen in de) gebouwen.
Opheffen van storingen en storingsoorzaken met behulp van door monteur/ productiepersoneel verstrekte indicaties c.q. aanwijzingen.
Overleggen met (allround) monteur, van geconstateerde onvolkomenheden gebruik makend van gereedschappen zoals vermeld in bijlage 1.
Beoordelen of onderdelen moeten worden vervangen.
Beproeven van gerepareerde apparatuur, e.d.
Assisteren van monteurs bij het uitvoeren van het algemeen (periodiek) preventief en inspectief onderhoud aan productiemiddelen aan de hand van onderhoudsplanning en checklists, c.q. aanwijzingen van monteur.
Daartoe controleren op staat van onderhoud, goede werking, slijtage, lekkage, e.d.
Noteren van gegevens, doorgeven aan monteur van te vervangen onderdelen of te verrichten reparaties.
Schoonhouden en in goede staat houden van gereedschappen, apparatuur en werkruimte. Aantekenen op werkbonnen (na reparaties) van te bestellen onderdelen t.b.v. de voorraad.
In acht nemen van veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Sociale interactie
Bespreken van uit te voeren werkzaamheden met chef TD, monteur of allround monteur.

Onderhoud van contacten met o.a.:
. monteurs (uit te voeren werkzaamheden);
- bedieningspersoneel, meewerkend voorlieden (storingsindicaties).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van apparatuur en werken met gereedschappen (zoals vermeld in bijlage) voor mechanische werkzaamheden en laswerkzaamheden voor wat betreft een beperkt aantal technieken. Daarbij bewerken van pijp- en plaatmaterialen.
Opletten bij en accuraat uitvoeren van diverse werkzaamheden.
Alert zijn op veiligheid.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsuitoefening bij verplaatsing van materialen e.d. en bij (de-)montage-werkzaamheden.
Inspannende houdingen bij werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Hinder van vuil, stof, agressieve en giftige stoffen, lawaai bij werken in productieruimten en in de werkplaats.
Dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen bij slijp- en laswerkzaamheden.
Kans op letsel door vallen, uitschietend gereedschap, schadelijke stoffen, aanraking van onder spanning staande delen, bij bediening van machines, e.d.


E7 algemeen secretarieel administratief medewerkster

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Administratie
Algemeen secretarieel administratief medewerkster
E7
juni 2000
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfseigenaar/filiaalhouder.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verrichten van diverse administratieve werkzaamheden gericht op het vastleggen en verwerken van financiële en productiegegevens en secretarieel ondersteunen van de organisatie.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Verwerken van diverse gegevens met behulp van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van een correcte administratie, zoals o.m. het:
. coderen en boeken van kas/bank/giro-posten op kostenplaats en –soort aan de hand van coderingsboek en eventueel aanvullende instructies van interne betrokkenen;
. invoeren van productiegegevens, zoals hoeveelheden, verbruiken, storingen, uitleveringen, arbeidsuren, etc. aan de hand van door diverse leidinggevenden aangeleverde lijsten; e.e.a. in vaste formats;
. periodiek aanleveren van overzichten met gegevens.

Verzorgen van de klantenadministratie. Dit omvat:
. vastleggen en actualiseren van gegevens over klanten, contractuele afspraken, verhuurgegevens e.d. conform opgaven;
. afstemmen van relevante informatie/gegevens met klanten en intern voorleggen van vragen van verdergaande aard.

Verrichten van diverse secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van de organisatie; zoals:
. typen van stukken aan de hand van ontvangen concepten of summiere aanwijzingen voor wat betreft de meer standaardmatige correspondentie;
. verzorgen van binnenkomende en uitgaande post;
. afhandelen van binnenkomende telefoongesprekken, afstemmen van gevraagde informatie, doorverbinden intern of noteren en doorgeven van boodschappen;
. beheren van het archief;
. ontvangen en te woord staan van bezoekers en waarschuwen van interne medewerkers.

Sociale interactie
Afstemmen van werk en werkuitvoering met collega’s en leidinggevenden.
Uitwisselen van informatie met klanten en overige relaties.
Uitwerken van concepten in goed Nederlands.
Verzorgen van standaardmatige correspondentie aan de hand van summiere aanwijzingen.

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van toetsenbord geautomatiseerd systeem.
Opletten bij het correct verwerken van gegevens en bij het correct afhandelen van administratieve werkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden
Eenzijgide houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met het geautomatiseerd systeem (ca. 2 uur per dag).


E8 medewerker klantenadministratie

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Staf
Medewerker klantenadministratie
E8
mei 1989
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

filiaalhouder, waaronder ressorteren de afdelingen staf, inpak, transport/ montage met in totaal ca. 25 medewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Beheer en administratie van klantgegevens t.b.v. correcte facturering en transportafwerking van wasgoed.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Beheren van klantengegevens van de vestiging.
Vastleggen van verhuurgegevens op orderformulieren (in geval van nieuwe klanten) aan de hand van verkregen schriftelijke informatie van de vertegenwoordigers.
Afstemmen met de klant omtrent specifieke wensen m.b.t. plaatsing/ bezoekdata alsmede in geval van onduidelijkheden. Informeren van de transportchef omtrent eventuele bijzonderheden.
Verzenden van orderformulieren van nieuwe klanten naar het hoofdkantoor in verband met opname in het geautomatiseerde klantenbestand.
Muteren (met behulp van de terminal) van gewijzigde verhuurgegevens van bestaande klanten aan de hand van, via de chauffeurs verkregen, informatie.
Afstemmen met de betreffende klant ter controle c.q. ter verkrijging van ontbrekende informatie.
Vastleggen van gewijzigde gegevens op lijsten en invoeren van mutaties in het systeem.
Doorgeven van wijzigingen naar interne afdelingen.
Administratief verwerken van de goederenstroom.
Verzamelen van de goederen-afgiftebonnen en retourbonnen.
Completeren van deze bonnen met o.a. factuurdatum en servicedatum en verzenden van bescheiden naar het hoofdkantoor ter verdere afhandeling (facturering).
Afhandelen van binnenkomende telefoongesprekken.
Doorverbinden van gesprekken naar interne betrokkene c.q. zelf afhandelen van vragen van klanten (bijv. uitbreiding orders).
Signaleren van door vertegenwoordigers te bezoeken klanten.
Afrekenen met chauffeurs, controleren van geïnde gelden aan de hand van bijbehorende facturen en signaleren van verschillen naar de filiaalhouder ter verdere afhandeling.

Verrichten van bijkomende werkzaamheden, zoals o.a.:
. distribueren van inkomende post;
. afhandelen van vragen m.b.t. facturen c.q. doorverwijzen van klanten naar de centrale administratie;
. assisteren van diverse interne medewerkers bij administratieve werkzaamheden zoals inboeken van ontvangst gewassen goed, etc.;
. invullen van diverse formulieren (eenmalige leveringsbonnen, doorberekening verloren goed);
. bijhouden van de presentielijst van de vestigingsmedewerkers.

Sociale interactie
Informeren bij (nieuwe c.q. bestaande) klanten naar specifieke wensen, wijzigingen verhuurgegevens, etc. Informeren van klanten naar aanleiding van vragen/ klachten inzake leveringen/ facturen.

Informeren van de centrale administratie inzake wijzigingen klantenbestand. Plegen van overleg met collega’s.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkzaamheden);
. centrale administratie (informatie-uitwisseling);
. klanten (mutaties, wensen, klachten).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van de terminal.
Opletten bij het invullen van orderformulieren en het muteren van gegevens in het geautomatiseerde systeem.
Attent zijn op ontbrekende/ onjuiste gegevens inzake verhuren. Accuraat afrekenen met chauffeurs.

Bezwarende omstandigheden
Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de terminal
(ca. 2 uur per dag).


E9 relatiebeheerder

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

-
Relatiebeheerder
E9
juni 2000
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

Bedrijfsleider of afdelingschef.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Bewaken en optimaliseren van de operationele dienstverlening aan klanten.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Optimaliseren van de operationele dienstverlening door de organisatie naar klanten in verband met het verhuren en reinigen van goederen. Dit omvat:
. bespreken van wensen van klanten binnen de gemaakte commerciële afspraken en aangeven van mogelijkheden over de logistiek, opslag, voorraadniveaus, registraties e.d.;
. afstemmen van gemaakte afspraken met klanten intern voor realisatie van de gewenste dienstverlening;
. inventariseren en actualiseren van aantallen, maten, persoonlijke gegevens e.d. van medewerkers bij de klant in verband met de levering van persoonsgebonden goederen;
. bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en periodiek afstemmen van mogelijke verbetering met klanten.

Afhandelen van door klanten gemelde klachten. Inventariseren van de klacht door het inwinnen van informatie bij de klant en intern a.d.h.v. registraties.
Uitzoeken van oorzaken en doen van voorstellen intern over te nemen maatregelen ter besluitvorming.
Afstemmen van besluiten met klanten; eventueel in samenwerking met betreffende commercieel verantwoordelijke.
Signaleren van commerciële mogelijkheden bij klanten in het kader van uitbreiding van de dienstverlening en omzet.
Doorgeven en toelichten daarvan aan accountmanagers.
Vastleggen van relevante informatie/gegevens in het kader van de operationele dienstverlening naar klanten.
Periodiek opstellen van rapportages.

Sociale interactie
Afstemmen van informatie, operationele activiteiten en onvolkomenheden met collega’s en leidinggevenden.
Toelichten van voorstellen en bevindingen.
Afstemmen van informatie, adviseren over mogelijkheden en bespreken van problemen met klanten.

Specifieke handelingsvereisten
Attent zijn op het tijdig reageren op klachten en op commerciële mogelijkheden.

Bezwarende omstandigheden
Kans op letsel als gevolg van deelname aan het wegverkeer voor het bezoeken van klanten.


E10 Administratief medewerkster CSD

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Centrale sterilisatiedienst

Administratief medewerkster CSD
E10
april 2006
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

manager centrale sterilisatiedienst

Geeft leiding aan:

-

Doel
Administratief en organisatorisch faciliteren van de centrale sterilisatiedienst.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Verlenen van secretariële ondersteuning aan de manager in het bijzonder en de centrale sterilisatiedienst in het algemeen:
. redigeren en opmaken van correspondentie, rapportages, notities e.d. aan de hand van concepten, dan wel globale aanwijzingen in geval van standaardmatige stukken; een en ander in goed Nederlands en conform de huisstijl;
. voorbereiden en begeleiden van Afdelingsoverleg door het verzamelen en verspreiden van stukken, maken van notulen en uitwerken van verslagen;
. archiveren van stukken, op verzoek aanleveren van informatie en opschonen van archieven;
. bijhouden van agenda en maken van afspraken binnen gegeven kader.

Verzorgen van de interne informatievoorziening binnen de Afdeling:
. verwerken van binnenkomende informatiestromen door het selecteren, ordenen en registreren van informatie en voorbereiden van te ondernemen acties;
. aannemen van binnenkomende telefoongesprekken, zo mogelijk zelf afhandelen daarvan, doorverbinden of noteren van boodschappen/meldingen;
. binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van de in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen en daartoe o.m.:
- beantwoorden van vragen;
- kopiëren en verspreiden van stukken;
- doorgeven van informatie, zowel schriftelijk (brief, mail e.d.) als telefonisch.

Verlenen van administratieve ondersteuning:
. bijhouden/verwerken van urenregistratie en verlof van de medewerkers;
. bijhouden/verwerken van productiegegevens;
- uitzoeken van operationele zaken naar aanleiding van vragen/klachten vanuit beschikbare informatie/registraties.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega’s en informatieafstemming met overige interne Afdelingen.

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van toetsenbord.
Accuraat verwerken van stukken en gegevens.

Bezwarende omstandigheden
Eenzijdige houding bij het werken aan de computer (afwisselend).


E11 Medewerker steriele medische hulpmiddelen A

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Centrale sterilisatiedienst

Medewerker steriele medische hulpmiddelen A

E11
april 2006
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

manager centrale sterilisatiedienst;

teamleider centrale sterilisatiedienst (operationeel).

Geeft leiding aan:

-

Context
De CSD is gericht op het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen. Er is sprake van een zeer groot aantal verschillende medische hulpmiddelen (ca. 18.000, waarbij ook kost­bare en kwetsbare hulpmiddelen). Sommige instrumenten moeten worden gedemonteerd. De hulpmid­delen worden in vaste samenstelling, zogenaamde netten, geformeerd (per net is via de computer een overzicht van de inhoud en is een voorbeeld van de formatie beschikbaar). Desinfectie en sterilisatie vindt plaats met behulp van machines, welke in grote mate zijn gestandaardi­seerd en geautomatiseerd (automatische keuze van programma e.d.). De kwaliteit van het sterilisatie­proces wordt op basis van een uitdraai beoordeeld. De werkzaamheden worden in een twee-ploegen­dienst uitgevoerd, waarbij elke ploeg wordt aangestuurd door een teamleider. De aangeleverde medische hulpmiddelen worden de zelfde dag weer gereinigd en gesteriliseerd. In het weekend is sprake van een beperkte bezetting. De medewerker steriele medische hulpmiddelen dient in het bezit te zijn van een diploma voor het verrichten van bepaalde handelingen (beoordelen sterilisatieproces e.d.).

Doel
Reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen volgens de geldende systematiek en kwaliteitseisen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen:
. uitpakken van aangeleverde hulpmiddelen en controleren op volledigheid;
. selecteren van hulpmiddelen voor juiste proces van reiniging (machinaal of handmatig);
. voorbereiden van machinale reiniging door openen en spreiden hulpmiddelen, demon­teren e.d. en invoeren in machine (automatische instelling);
. handmatig reinigen van hulpmiddelen (doorblazen met drukspuit, afspoelen, afwassen e.d., rekening houdend met kwetsbaarheid van hulpmiddelen).

Assembleren van netten:
. uitvoeren van kwaliteitscontroles op hulpmiddelen qua reiniging en functionaliteit en constateren van onvolkomenheden;
. bij twijfel of op aangeven van gebruikers verwijderen van hulpmiddelen ter beoordeling door de Afdeling ‘beheer medische hulpmiddelen’;
. formeren van netten volgens opgave en daarbij letten op juiste positie, compleetheid e.d.;
. inpakken van netten t.b.v. sterilisatieproces.

Controleren sterilisatieproces van netten:
. bij opstart uittesten van autoclaven op goede werking door draaien testrun en beoor­delen uitdraai op temperatuur, duur, druk e.d.;
. uitvoeren van kwaliteitscontroles op gesteriliseerde netten door middel van visuele waarneming (droog, ongeschonden verpakking, sticker e.d.) en controle uitdraai van het sterilisatieproces (temperatuur, druk, tijd e.d.); vrijgeven van gesteriliseerde netten.

Verzorgen van logistieke werkzaamheden:
. ophalen/wegbrengen van (gebruikte) netten op/naar Afdelingen met behulp van kar;
. verzorgen van logistieke verplaatsingen op de Afdeling;
. (tussentijds) opslaan van medische hulpmiddelen in diverse buffers in het proces en op eind van het proces selecteren naar Afdeling/gebruiker.

Administratief verantwoorden van werkzaamheden:
. registreren van ontvangen, in behandeling zijnde en uitgegeven netten;
. administreren van ontbrekende hulpmiddelen, bijzonderheden e.d.;
. bij elkaar voegen van documenten en registraties, mede in het kader van het kunnen verantwoorden van de kwaliteit van sterilisatieprocessen.

Overige werkzaamheden
. aanvullen van schoonmaakmiddelen t.b.v. wasmachines;
. volgen van klinische lessen gericht op het op de hoogte blijven van wijzigingen/nieuwe hulpmiddelen;
. inwerken/begeleiden van nieuwe medewerkers/stagiaires.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega’s. Geven van uitleg aan nieuwe collega’s/stagiaires.

Specifieke handelingsvereisten
Assembleren en inpakken van netten.
Attent zijn bij het samenstellen van netten, bewaken en controleren van het reinigings- en sterilisatieproces. Accuraat registreren van gegevens.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsuitoefening bij het tillen van netten (variërend in gewicht tot max. 8 kg; frequent) en bij het verplaatsen van karren.
Eenzijdige houding en belasting van spieren bij het verrichten van schoonmaakwerkzaam­heden, assembleren van netten e.d.
Werken met verontreinigde medische hulpmiddelen.
Kans op letsel door prikken/snijden aan (verontreinigde) medische hulpmiddelen (kans op letsel beperkt door het gebruik van beschermende middelen).


E12 Medewerker steriele medische hulpmiddelen B

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Centrale sterilisatiedienst

Medewerker steriele medische hulpmiddelen B

E12

april 2006

V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

manager centrale sterilisatiedienst;

teamleider centrale sterilisatiedienst (operationeel).

Geeft leiding aan:

-

Context
De CSD is gericht op het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen. Er is sprake van een zeer groot aantal verschillende medische hulpmiddelen (ca. 18.000, waarbij ook kost­bare en kwetsbare hulpmiddelen). Sommige instrumenten moeten worden gedemonteerd. De hulpmid­delen worden in vaste samenstelling, zogenaamde netten, geformeerd (per net is via de computer een overzicht van de inhoud en is een voorbeeld van de formatie beschikbaar). Desinfectie en sterilisatie vindt plaats met behulp van machines, welke in grote mate zijn gestandaardi­seerd en geautomatiseerd (automatische keuze van programma e.d.). De kwaliteit van het sterilisatie­proces wordt op basis van een uitdraai beoordeeld. De werkzaamheden worden in een twee-ploegen­dienst uitgevoerd, waarbij elke ploeg wordt aangestuurd door een teamleider. De aangeleverde medische hulpmiddelen worden de zelfde dag weer gereinigd en gesteriliseerd. In het weekend is sprake van een beperkte bezetting. De medewerker steriele medische hulpmiddelen dient in het bezit te zijn van een diploma voor het verrichten van bepaalde handelingen (beoordelen sterilisatieproces e.d.).

Doel
Reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen volgens de geldende systematiek en kwaliteitseisen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Operationele aansturing proces bij afwezigheid teamleider:
. toewijzen van werkplekken aan medewerkers, rekening houdend met het realiseren van de noodzakelijke voortgang;
. bewaken van voortgang en kwaliteit en afhandelen van de zich voordoende problemen en calamiteiten volgens geldende procedures en regelingen;
. tijdens semafoondienst/pieperdienst fungeren als aanspreekpunt voor interne Afdelingen inzake voortgang, prioriteiten, bijzonderheden e.d. en geven van vervolg aan gemaakte afspraken.

Borgen/bevorderen van de interne kwaliteit:
. inwerken/begeleiden van nieuwe medewerkers en stagiaires;
. vanuit inzicht in de praktijk leveren van inbreng voor het verbeteren van werkmethoden, procedures, registraties e.d.;
. uitvoeren van controles op ‘zichtzendingen’ (volledigheid, beschadigingen) en volgens afspraken afhandelen van ontvangsten en verzending.

Reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen:
. uitpakken van aangeleverde hulpmiddelen/netten en controleren op volledigheid;
. selecteren van hulpmiddelen voor juiste proces van reiniging (machinaal of handmatig);
. voorbereiden van machinale reiniging door openen en spreiden hulpmiddelen, demon­teren e.d. en invoeren in machine (automatische instelling);
. handmatig reinigen van hulpmiddelen (doorblazen met drukspuit, afspoelen, afwassen e.d., rekening houdend met kwetsbaarheid van hulpmiddelen).

Assembleren van netten:
. uitvoeren van kwaliteitscontroles op hulpmiddelen qua reiniging en functionaliteit en constateren van onvolkomenheden;
. bij twijfel of op aangeven van gebruikers verwijderen van hulpmiddelen ter beoordeling door de Afdeling ‘beheer medische hulpmiddelen’;
. formeren van netten volgens opgave en daarbij letten op juiste positie, compleetheid e.d.;
. inpakken van netten t.b.v. sterilisatieproces.

Controleren sterilisatieproces van netten:
. bij opstart uittesten van autoclaven op goede werking door draaien testrun en beoor­delen uitdraai op temperatuur, duur, druk e.d.;
. uitvoeren van kwaliteitscontroles op gesteriliseerde netten door middel van visuele waarneming (droog, ongeschonden verpakking, sticker e.d.) en controle uitdraai van het sterilisatieproces (temperatuur, druk, tijd e.d.); vrijgeven van gesteriliseerde netten.

Verzorgen van logistieke werkzaamheden:
. ophalen/wegbrengen van (gebruikte) netten op/naar Afdelingen met behulp van kar;
. verzorgen van logistieke verplaatsingen op de Afdeling;
. (tussentijds) opslaan van medische hulpmiddelen in diverse buffers in het proces en op eind van het proces selecteren naar Afdeling/gebruiker.

Administratief verantwoorden van werkzaamheden:
. registreren van ontvangen, in behandeling zijnde en uitgegeven netten;
. administreren van ontbrekende hulpmiddelen, bijzonderheden e.d.;
. bij elkaar voegen van documenten en registraties, mede in het kader van het kunnen verantwoorden van de kwaliteit van sterilisatieprocessen.

Overige werkzaamheden
. aanvullen van schoonmaakmiddelen t.b.v. wasmachines;
. volgen van klinische lessen gericht op het op de hoogte blijven van wijzigingen/nieuwe hulpmiddelen.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega’s. Geven van uitleg aan nieuwe collega’s/stagiaires. Afstemmen van vragen en verstoringen met leidinggevenden van andere
Afdelingen

Specifieke handelingsvereisten
Assembleren en inpakken van netten.
Attent zijn bij het samenstellen van netten, bewaken en controleren van het reinigings- en sterilisatieproces. Accuraat registreren van gegevens

Bezwarende omstandigheden
Krachtsuitoefening bij het tillen van netten (variërend in gewicht tot max. 8 kg; frequent) en bij het verplaatsen van karren.
Eenzijdige houding en belasting van spieren bij het verrichten van schoonmaakwerkzaam­heden, assembleren van netten e.d.
Werken met verontreinigde medische hulpmiddelen.
Kans op letsel door prikken/snijden aan (verontreinigde) medische hulpmiddelen (kans op letsel beperkt door het gebruik van beschermende middelen).