home Cao Functieindeling D Logistiek

D Logistiek

D1 medewerker magazijn

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Magazijn
Medewerker magazijn
D1
juni 2000
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef (c.q. voorwerker).

Geeft leiding aan:

-

Doel
Ontvangen, opslaan en uitlevergereed maken te verhuren goederen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Ontvangen, controleren en opslaan van te verhuren goederen. Daartoe onder meer:
. ontvangen en controleren van binnenkomende goederen (verpakt in dozen) aan de hand van bestel- en afleverbonnen, signaleren en vastleggen van afwijkingen (aantal/soort/maatvoering);
. opslaan van goederen in stellingen op daartoe aangegeven plaatsen.
Verzamelen van uit te leveren goederen aan de hand vaan aangeleverde uitleverbonnen
(soort, aantal, maten).
Aanbrengen van coderingen en eventueel bedrukkingen m.b.v. patch-apparaat en aan de hand van aangeleverde gegevens.
Daartoe invoeren van ordergegevens in computer,. inleggen van juiste goed in patch-apparaat, waarna via het geautomatiseerd systeem automatisch de juiste coderingen worden aangebracht.
Inpakken van uit te leveren goederen, zoals het verpakken in dozen, plaatsen in rolcontainers, bundelen van goederen e.d. Toevoegen van uitleverbonnen.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega’s.

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van patch-apparaat voor het aanbrengen van bedrukkingen, coderingen e.d.
Accuraat werken bij het controleren, opbergen van goederen, verzamelen van uit te leveren goederen en aanbrengen van coderingen.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning bij het tillen van dozen met goederen en verplaatsen van rolcontainers.
Staand, plaatsgebonden werken en soms bukken, buigen en reiken.
Kans op letsel door verbranding van vingers aan apparatuur voor het aanbrengen van bedrukkingen.

D2 chauffeur bestelwagen

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Expeditie
Chauffeur bestelwagen
D2
juni 2000
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verzorgen van transporten met wasgoed met een bestelwagen (rijbewijs B vereist).

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Vervoeren van vuil en schoon wasgoed tussen productielocatie en klanten (binnen aangegeven rayon) met behulp van bestelwagen (veelal klein/persoonsgebonden goed en meerdere klanten per route). Dit omvat:
- bepalen van de te rijden route (in zekere mate gestandaardiseerd) aan de hand van opgekregen adressen;
- laden van de bestelwagen met op klant gesorteerd en verpakt schoon wasgoed in zakken, rolcontainers, rekken, e.d.;
- lossen van bestelwagen, afleveren van goederen aan klanten, laten aftekenen voor ontvangst;
- ophalen/meenemen van vuil wasgoed bij klant en lossen op productielocatie;
- afstemmen van informatie met klanten, beantwoorden van vragen of doorverwijzen bij vragen/problemen van verdergaande aard naar betrokken interne contcatpersoon, dan wel signaleren/melden van vraag intern.
Verrichten van dagelijkse controles op de voorraad smeerolie, koelvloeistof en brandstof en op verlichting.
Uitvoeren van reparaties, zoals het vervangen van banden of lampen. Melden van storingen, schade, technische problemen aan ledinggevende.
Bijhouden van registraties van o.a. km-standen.

Sociale interactie
Afstemmen van werk en werkuitvoering met collega’s. uitwisselen van informatie met klanten, beantwoorden van vragen en toelichten van geldende procedures e.d.

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van manoeuvreren met bestelwagen.
Werken met handgereedschappen voor reparaties.
Alert reageren op verkeerssituaties.
Zorgvuldig manoeuvreren bij laad/losplaatsen.
Accuraat beladen van de bestelwagen.
Attent zijn op het lossen van juiste wasgoed bij juiste klant.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning als gevolg van het tillen van wasgoed (tot max. 23 kg), verplaatsen van rolcontainers e.d. en bij het uitvoeren van reparaties.
Inspannende (gedwongen) houding achter het stuur, alsmede bij los-, laad- en reparatiewerkzaamheden.
Hinder van auto- en verkeersgeluiden, van weersinvloeden bij laden/lossen (in open lucht). In bepaalde verkeerssituaties is sprake van zenuwvermoeiende omstandigheden.
Kans op letsel aan ledematen bij het laden/lossen en bij reparaties.
Mogelijkheid van verkeersongevallen.

D3 chauffeur vrachtwagen

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Expeditie
Chauffeur vrachtwagen
D3
augustus 1990
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij, afwerking en expeditie;

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verzorgen van transporten van met wasgoed beladen rolcontainers en rijdende kasten met een vrachtwagen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Vervoeren van schoon en vuil linnengoed, kleinwerk danwel bedrijfskleding, e.d. (grootwerk) tussen de productielocatie en klanten (ziekenhuizen, instellingen, bedrijven), meerdere keren per dag uitrijden volgens een wekelijks, strak (standaard) routeschema.
Rijden van de routes gegeven de standaard aflevertijden op het routeschema, met name in het geval van overname van routes van collega’s
(’s-middags, ten gevolge van vertragingen, e.d.).
Laden en lossen van naar klant gesorteerde (en van expeditiekaarten voorziene) juiste (aantal) rolcontainers en rijdende kasten met behulp van hydraulische laadklep (meerdere keren per dag met volle belading heen en terug).
Rekening houdend met losvolgorde bij het laden van schoon goed.
Vastzetten van rolcontainers en kasten in de vrachtwagen met behulp van sjorriemen.
Controleren van werking van motor en technische staat van de wagen. Onderhouden van de vrachtwagen (vegen, wassen, tanken, lampen verwisselen, accu-, olie- en waterpeil controleren), signaleren bij de chef van toenemend olie/ brandstofverbruik en van noodzaak van onderhoudsbeurten en reparaties.
Verrichten van kleine (nood-)reparaties bij storingen onderweg of waarschuwen van wegenwacht en chef.
Noteren van kilometerstanden, verbruik van olie/ brandstof.
Verwisselen van tachograafschijf. Laten aftekenen van afleveringsbonnen voor afgeleverd schoon wasgoed en aftekenen hiervan bij inname van vuil wasgoed. Inleveren van afgetekende afleverbonnen, declaraties, etc.

Sociale interactie
Verstrekken/ inwinnen op correcte wijze van informatie aan/ van (personeel van) klanten bij laden/ lossen.
Geven van aanwijzingen aan personeel afdeling expeditie of afwerking (eigen bedrijf) bij laden en lossen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. personeel afdeling expeditie/ afwerking (laden/ lossen);
. (personeel van) klanten (lossen, laden);
. productieleiding (klachten en opmerkingen);
. monteurs (onderhoudsbeurten, reparaties, storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Besturen, bedienen van en manoeuvreren met vrachtwagen.
Aanvoelen van de werking van de motor, mechanisch, hydraulisch systeem van de wagen. Verrichten van klein onderhoud.
Laden en lossen van rolcontainers en rijdende kasten.
Voortdurend opletten tijdens de ritten.
Aandacht bij laad- en loswerkzaamheden en bij staat van onderhoud en functioneren van motor en wagen.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsuitoefening bij laad- en loswerkzaamheden (10 à 12 ton vracht per dag, regelmatig containers/ kassen over grotere afstanden of omhoog (vanuit kelders) duwen).
Inspannende houding bij het in en uit de wagen klimmen, bij laad- en loswerkzaamheden en bij onderhoudswerkzaamheden.
Soms lang achtereen achter het stuur zitten en op de weg turen.
Lawaai van motor.
Laden/ lossen onder allerlei weersomstandigheden.
Vuil en/ of nat werk bij onderhoudswerkzaamheden.
Zenuwvermoeiende omstandigheden bij deelname aan het wegverkeer.
Werken onder tijdsdruk in geval van vertragingen (aflevertijden ziekenhuizen, etc.). Soms in het donker rijden.
Mogelijkheid van ernstige verkeersongevallen.
Kans op (hand-)letsel bij laad- en loswerkzaamheden.

D4 chauffeur vrachtwagen / servicemonteur

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Expeditie
Chauffeur vrachtwagen/servicemonteur
D4
juni 2000
V

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verzorgen van transporten met wasgoed met een vrachtwagen (laadvermogen tot ca. 10 ton).

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Vervoeren van vuil en schoon wasgoed tussen productielocatie en klanten (binnen Nederland) met behulp van een vrachtwagen (veelal bulkgoederen en één of enkele klanten per route).
Dit omvat:
. laden van de vrachtwagen met op klant gesorteerd en verpakt schoon wasgoed in zakken, rolcontainers, rekken e.d.;
. lossen van vrachtwagen, afleveren van goederen aan klanten, laten aftekenen voor ontvangst;
. ophalen/ meenemen van vuil wasgoed bij klant en lossen op productielocatie;
. afstemmen van informatie met klanten, beantwoorden van vragen of doorverwijzen bij vragen/ problemen van verdergaande aard naar betrokken interne contactpersoon, dan wel melden van vraag intern.
In voorkomende gevallen en conform gemaakte afspraken met klanten verwisselen van roldoeken, aanvullen van hygiënettes, vervangen van loopmatten e.d.
Verrichten van eenvoudige reparaties, danwel intern melden van uit te voeren reparaties aan bij de klant geplaatste verhuurapparaten.
Verrichten van dagelijkse controles op de voorraad smeerolie, koelvloeistof en brandstof en op verlichting.
Uitvoeren van reparaties, zoals het vervangen van banden of lampen.
Melden van storingen, schade, technische problemen aan leidinggevende.
Bijhouden van registraties van o.a. km-standen.

Sociale interactie
Afstemmen van werk en werkuitvoering met collega’s.
Uitwisselen van informatie met klanten, beantwoorden van vragen en toelichten van geldende procedures e.d.

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van en manoeuvreren met vrachtwagen.
Werken met handgereedschappen voor reparaties.
Alert reageren op verkeerssituaties.
Zorgvuldig manoeuvreren bij laad/losplaatsen.
Accuraat beladen van de vrachtwagen.
Attent zijn op het lossen van juiste wasgoed bij juiste klant.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning als gevolg van het tillen van wasgoed (tot max. 23 kg.), verplaatsen van rolcontainers e.d. en bij het uitvoeren van reparaties.
Inspannende (gedwongen) houding achter het stuur bij lange ritten, alsmede bij los-, laad- en reparatiewerkzaamheden.
Hinder van auto- en verkeersgeluiden, van weersinvloeden bij laden/lossen (in open lucht).
In bepaalde verkeerssituaties is sprake van zenuwvermoeiende omstandigheden.
Kans op letsel aan ledematen bij het laden/lossen en bij reparaties.
Mogelijkheid van verkeersongevallen.